MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Banke

Član Sistema može biti bаnkа kоја оbаvlја pоslоvе plаtnоg prоmеtа u sklаdu sа zаkоnоm kојim sе urеđuје unutrаšnji plаtni prоmеt u Rеpublici Srpskој. Učesnik koji nije zatražio od banke direktan pristup Sistemu prijavljuje obaveze putem banke kod koje ima otvoren glavni račun. Banka prijavljuje obaveze za učesnike koji imaju blokiran glavni račun. Banka će vršiti cesije i javne prodaje potraživanja u skladu sa posebnim ugovorom o vršenju ovih usluga sa učesnikom.

Lista banaka

Nova banka a.d. Banja Luka
Kralja Alfonsa XIII 37a
Tel: 051/333-300
Faks: 051/217-256
www.novabanka.com
Naša banka a.d. Banja Luka
Ul. Ivana Franje Jukića br. 1
Tel: 055/232-300
Faks: 055/232-301
www.nasa-banka.com
Addiko Bank a.d. Banja Luka
Aleja Svetog Save 13
Tel: 051/336-500
Faks: 051/336-518
www.addiko-rs.ba
ProCredit Bank Sarajevo
Franca Lehara bb
Tel: 033/250-950
Faks: 033/250-971
www.procreditbank.ba
Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina
Obala Kulina bana 9a
Tel: 033/497-555
Faks: 033/497-589
www.intesasanpaolobanka.ba
Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo
Zmaja od Bosne bb
Tel: 033/755-010
Faks: 033/213-851
www.raiffeisenbank.ba
Komercijalna banka a.d. Banja Luka
Veselina Masleše 6
Tel: 051/244-701
Faks: 051/244-710
www.kombank-bl.com
Atos bank a.d. Banja Luka
Jevrejska 71
051/241-100
051/213-391
www.sberbankbl.ba
MF banka a.d. Banja Luka
Vase Pelagića 22
Tel: 051/221-400
Faks: 051/232-091
www.mfbanka.com
Sparkasse Bank dd
Zmaja od Bosne 7
Tel: 033/ 280-300
Faks: 033/280-230
www.sparkasse.ba
Moja banka d.d. Sarajevo
Trg Međunarodnog prijateljstva 25
Tel: 033/586-870
Faks: 033/586-880
www.moja-banka.ba
UniCredit Bank a.d. Banja Luka
Marije Bursać 7
Tel: 051/243-200
Faks: 051/212-830
www.unicreditbank-bl.ba
NLB banka a.d. Banja Luka
Milana Tepića 4
Tel: 051/221-610
Faks: 051/221-623
www.nlbbl.com
UniCredit Bank d.d. Mostar
Kardinala Stepinca bb
Tel: 036/312-112
Faks: 036/312-121
www.unicreditbank.ba
Ziraat Bank BH d.d. Sarajevo
Zmaja od Bosne 47c
Tel: 033/955-015
Faks: 033/525-712
www.ziraatbank.ba
Bosna Bank International d.d. Sarajevo
Trg djece Sarajeva bb Sarajevo
Tel: 033/275-237
Faks: 033/211-419
www.bbi.ba

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com