MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Prijava obaveza prema Fondu solidarnosti za obnovu RS

Obaveze po osnovu namjenskih doprinosa prema  Fondu solidarnosti za obnovu RS prijavljuju se prema učesniku FOND SOLIDARNOSTI ZA OBNOVU REPUBLIKE SRPSKE - 4403746040000.

U referencu se unosi vrsta prihoda 712172/šifra opštine, a u napomenu se unosi šifra budžetske organizacije 0406001.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com