MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obaveze po osnovu direktnih (namjenskih) prihoda budžetskih korisnika se ne prijavljuju

Obaveze koje su nastale po osnovu direktnih (namjenskih) prihoda budžetskih korisnika se ne prijavljuju u Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com