MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Poziv agencijama za pružanje računovodstvenih usluga da pristupe Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP JEDINSTVENOM SISTEMU
ZA MULTILATERALNE KOMPENZACIJE I CESIJE

Obavještavamo preduzeća i agencije koje su registrovane za pružanje računovodstvenih usluga u Republici Srpskoj da mogu podnijeti Zahtjev za pristup Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije (Sistem). Članstvo agencija u Sistemu se reguliše Ugovorom koji se potpisuje sa Organizatorom Sistema (Banjalučka berza), a omogućava agenciji da pristupa Sistemu u ime subjekata sa kojima su ugovorili pružanje računovodstvenih usluga.

Na ovaj način se omogućava poslovnim subjektima, koji žele da ostvare direktni pristup Sistemu preko svoje računovodstvene agencije, da prijavljuju sopstvene obaveze radi održavanja multilateralne kompenzacije, šalju opomene za prijavu obaveza drugim učesnicima, preuzimaju potraživanja od svojih dužnika putem multilateralnih cesija i organizuju javnu prodaju potraživanja preko Sistema. Agencije koje potpišu Ugovor o članstvu će se nalaziti na spisku ovlašćenih posrednika koje će učesnici u multilateralnoj kompenzaciji moći ovlastiti za pristup Sistemu predajom obrasca MLK-1 kod poslovne banke gdje imaju otvoren glavni račun za obavljanje platnog prometa.

Zahtjev za pristup Sistemu se nalazi ovdje. Popunjen zahtjev je potrebno dostaviti na fax ili e-mail do 15.8.2015. godine. U prilogu zahtjeva se dostavlja dokument kojim se potvrđuje da je agencija registrovana za vršenje računovodstvenih usluga. Nakon isteka roka za registraciju organizovaće se obuka za agencije i obezbijediti testni pristup Sistemu.
Sve informacije o Jedinstvenom sistemu za mulilateralne kompenzacije i cesije i planiranim aktivnostima edukacije se nalaze na internet stranici http://mlk.blberza.com/.

Kontakt podaci:
e-mail: mlk@blberza.com
Telefon: 051 326 042, 326 053
Fax: 051 326 056

 

 

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com