MLC

Sistem za multilateralne kompenzacije i cesije

Obavještenje o sprovođenju multilateralne kompenzacije u decembru 2023. godine

Šesta multilateralna kompenzacija u 2023. godini će biti sprovedena 05.12.2023. godine.

Registracija učesnika koji se nisu registrovali u dosadašnjim obaveznim multilateralnim kompenzacijama počinje sedam dana prije početka unosa obaveza.

Unos obaveza za multilateralnu kompenzaciju počinje 04.12.2023. godine i traje do 05.12.2023. godine do 15 časova.

Prijavljuju se obaveze dospjele do 01.12.2023. godine. Učesnici mogu prijaviti i nedospjele i buduće (avansne) obaveze.

Kompenzacija će se sprovesti 05.12.2023. godine u 15 časova.

Ispravka unosa obaveza se može vršiti od 06.12 - 08.12.2023. godine do 15 časova.

Učesnici kojima su preostala nekompenzovana potraživanja nakon sprovođenja multilateralne kompenzacije mogu 05.12.2023. godine (do 24 časa) zaključivati multilateralne cesije i ciljane dodatne kompenzacije, a u periodu od 06.12. do 07.12.2023. godine zaključivati javne prodaje potraživanja.

Obaveze prema učesnicima iz FBiH se prijavljuju prema glavnom preduzeću sa sjedištem u FBiH, a ne prema poslovnici sa sjedištem u RS.

Korisničko uputstvo za rad na Jedinstvenom sistemu za multilateralne kompenzacije i cesije je dostupno na linku.

© BLSE 2014, Banjalučka berza a.d. Banja Luka

T: +387 51 326 041, F: +387 51 326 056, E: mlk@blberza.com